WebAndSystem.it

15 Febbraio 2019

National Championship 30-31/03/2019

20 Gennaio 2019

Brevetto CITY DOG 14/04/2019

19 Gennaio 2019

National Championship 23-24/01/2019

19 Gennaio 2019

Campionato nazionale 28/10/2018

26 Novembre 2018

Campionato Nazionale 1-2/12/2018

12 Novembre 2018

Campionato Nazionale 16/12/2018